PROJECT MANAGEMENT:KAJ JE PROJEKT?

Deli s prijatelji:

Procese delimo na kontinuirane procese in enkratne procese – projekte. Kontinuirani procesi se praviloma izvajajo dlje časa in njihovo trajanje ni določeno. Kontinuirani procesi zagotavljajo nove količine izdelkov in storitev. Enkratni procesi – projektni so ciljno usmerjeni, časovno in stroškovno omejeni. S projektnim pristopom ustvarjamo neko novo vrednost na različnih področjih človekovega delovanja.

Kratek pregled človekove zgodovine nas uči, da so že zgodnje civilizacije uporabljale projektne načine dela. Velikanski projekti kot so izgradnja Egipčanskih piramid in Veliki Kitajski zid predstavljajo zametke projektnega vodenja. V letu 1910 je prišlo do oblikovanja Gantovega diagrama.
Temelje metodologije projektnega vodenja dobimo v sredini prejšnjega stoletja z metodo kritične poti CPM, PERT-ovo metodo in ustanovitvijo PMI inštituta. V zaključku tisočletja smo priča nadaljnjemu razvoju, z metodologijo Six Sigma, PRINCE2 metodologijo, agilnimi metodologijami kot je razvidno iz slike:
Projektna evolucija – časovni pregled.

 

Projektna evolucija – časovni pregled

 

Projekt je začasna dejavnost s katero si prizadevamo ustvariti unikaten proizvod, storitev ali nov rezultat projekta. Po PMBOK delimo projektni management na 5 glavnih procesnih skupin, ki jih uporabljamo znotraj projekta. Zagonski procesi predstavljajo idejne projekte. Projekti se nahajajo v procesni skupini zagona, kar pomeni, da še niso dozoreli za prehod v naslednji proces med planirane projekte. Ko projekt dobi odobritev s strani vodstva za prehod iz
zagonske skupine v skupino planiranja, se pojavi v procesni skupini planiranja. V tej skupini se začne planiranje projekta z natančno opredeljenimi cilji, opredelimo smer in cilje projekta ter obseg projekta potrebnega s strani
naročnika. Seveda mora v skupini planiranja ves čas spremljati in nadzorovati planiranje projekta, da ostane v obsegu opredeljenih ciljev. Procesi izvajanja združujejo osebe in druge neosebne vire s pomočjo katerih upravljamo projektni plan v planiranem obsegu. Procesi izvajanja potrebujejo v času svojega izvajanja stalni nadzor in spremljanje izvajanja projekta glede na planirane vrednosti projekta. V procesu izvajanja prihaja do odstopanj od planiranih vrednosti, zato je potrebno planirane vrednosti ponovno načrtovati.
Procesi spremljanja in nadzora so vključeni v procese planiranja in procese izvajanja. Zelo pomembno je spremljanje in nadzorovanje projektov v začetni fazi, s tem si zagotovimo dovolj velik časovni okvir za morebitne popravke in dopolnitve projekta v skupini planiranja ali v skupini izvrševanja.
Kontrolo izvajanja projekta po razdelimo na tri sklope: (1) kontrolo po planu projekta, kjer preverjamo roke, stroške in obremenitve virov na projektu, (2) kontrolo v okolju projekta, gre za zaznavanje motenj, ki nastanejo izven projekta vendar lahko ogrozijo planirano izvajanje projekta (3) sprotne kontrole izvajanja projektov, so vezane predvsem na določeno časovno obdobje.
Procesi zaključevanja predstavljajo konec projekta in formalno prekinitev vseh aktivnosti in predajo storitve ali proizvoda naročniku ali zaključek odpovedanega projekta. Projekt zaključimo z zapiranjem projekta in z zapiranjem vseh projektnih pogodbenih obveznosti. Proces zaključevanje je najbolj prezrta procesna skupina projekta. Bolj se bliža konec projekta, vodstvo projekta izgublja zainteresiranost in je že z mislimi pri naslednjem projektu. Vodstvo projekta vodenje projekta prepusti svojim podrejenim kar lahko privede do propada projekta v zaključni fazi.
Procesi projektnega vodenja
Posted in Microsoft Project.