Blog

Deli s prijatelji:

EXCEL:Vizualizacija podatkov

EXCEL:Vizualizacija podatkov

Vsak dan analiziramo vedno večje količine podatkov. S pomočjo programa Microsoft Excel in dodatkov izdelamo čudovite prikaze. Glavni cilj podatkovne vizualizacije je posredovanje čistih in učinkovitih informacij. Na razpolago imamo različne načine vizualizacije podatkov.

Krajevna vizualizacija nam omogoča prikazovanje podatkov zemljevidih. Lahko se omejimo na lokalne trge ali na širši svetovni prostor. Na slikah spodaj vam prikazujemo možne rešitve vizualizacija podatkov v programu Microsoft Excel. Po vaših željah vam vizualiziramo vaše podatke, kontakt na email: info@kid.si

Vizualizacija podatkov na karti Slovenije
Vizualizacija podatkov na karti Evrope

Tudi spodnja vizualizacija je narejena s pomočjo programa Microsoft Excel in orisov držav.

 

Vizualizacija podatkov na karti ZDA

Merilniki nam prikazujejo vrednosti podatkov v določenih obsegih, ki so označeni z barvami.

Prikaz podatkov z merilniki

Zelo zanimiva sta spodnja grafikona s katerima planirano vrednost in dejansko realizacijo vrednosti. V prvem grafikonu prikazujemo plan, realizacijo in aritmetično srednjo vrednost.  V drugem primeru grafikona pa namesto aritmetične vrednosti prikazujemo razliko med planom in realizacijo.

Primerjava med diagrami
Primerjava plana, realizacija in izračun razlike med njima

Spodnji grafikon prikazuje tržne deleže najboljših šest avtomobilskih znamk po prodaji na Slovenskem trgu, ostale štiri smo prikazali kot podskupino.

 

Tržni deleži avtomobilskih znamk

Po vaših željah vam vizualiziramo vaše podatke, kontakt preko obrazca.

Za več informacij poglejte na: www.kid.si

Brezplačni email marketing programi

Komuniciranje s poslovnimi partnerji, kupci strankami kakor jih kdo imenuje je izredno pomembno dejanje. Konec koncev nam naše stranke dajejo naš vsakdanji kruh in brez njih bi bili brez dela. V današnjem hitrem tempu življenja poteka komunikacija s pomočjo raznih orodij, socialnih omrežij in drugih različnih pripomočkov. Seveda želimo dostopati do vseh svojih podatkov z različnimi napravami računalnik, tablica, mobilni telefon.  BREZPLAČNO:

BREVO ( ex.. SendInBlue) 9.000 mailov/mesečno BREZPLAČNO !!!!Nudi email marketing in SMS marketing za zelo sprejemljivo ceno. Nudi dodatke za širok spekter rešitev WordPress, Prestashop, Drupal, Magento,… Pripravimo si lahko tudi avtomatizacijo procesov v spletni trgovini, email marketing ,… 

 

 

MailerLite: 1000 kontaktov/ neomejeno število poslanih mailov mesečno Za samo $99 dolarjev na leto (do 10.000 kontaktov) vam nudi MailerLite izredno preprosto, poceni in učinkovito orodje za email marketing. Nudi vse kar potrebujemo za email marketing kampanje ( preprosti editor, prijavne obrazce, sledenje sporočilo, analiza email marketing kampanje,…

  30 dni brezplačno email marketing

Pridobite do 30.000€ nepovratnih sredstev za digitalizacijo elektronskega poslovanja

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

a) Elektronsko izmenjavo med partnerji

b) Digitalizacijo nastopov na sejmih

c) Spletne strani za tuje trge

d) Spletne trgovine

e) Produktno-prodajne videe

f)  Krepitev kompetenc – usposabljanja.

Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii) za katere se izda sklep o dodelitvi sredstev in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:

1.       Elektronska izmenjava med partnerji

2.       Digitalizacija nastopov na sejmih

3.       Spletne strani za tuje trge

4.       Spletne trgovine

5.       Produktno-prodajni video

6.       Krepitev kompetenc – usposabljanja.

Višina razpoložljivih sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 2.500.000,00 EUR.

Roka za oddajo vlog sta:

1.       rok: 2. 10. 2017 in

2.       rok: 1. 3. 2018.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Kadrovska evidenca in kadrovski informacijski sistem

V veliki večini podjetij uporabljajo za evidentirane kadrov in samo evidenco programe kot so EXCEL ali Google Sheets, v kombinaciji z ostalimi programi, ki že obstajajo na računalniku, v večini primerov so to programi iz zbirke Microsoft Office.

Vsi delodajalci morajo skrbeti za številne podatke, povezane s svojimi zaposlenimi, kako mora biti urejena kadrovska evidenca pa določa  Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

PREIZKUSI ZOHO PEOPLE

Prav vsak delodajalec je v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.št. 40/06, v nadaljevanju Zakon) dolžan skrbeti za in voditi številne podatke, povezane z zaposlenimi. Same evidence nam olajšajo poslovanje, saj od vas zahtevajo red in organiziranost in vam tako, če ne drugega, prihranijo veliko časa, ko izpolnjujete svoje obveznosti.

Evidence, ki jih mora voditi delodajalec in jih določa Zakon so:

 • evidenca o zaposlenih delavcih,
 • evidenca o stroških dela,
 • evidenca o izrabi delovnega časa,
 • evidenco o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu (v večini primerov gre za evidence v večjih podjetjih)

Evidenca o zaposlenih delavcih

Je zelo obširna in jo je potrebno voditi od dneva nastopa delavca, do dneva prenehanja. Evidenca zajema:

 • Podatke o delavcu (TRR delavca),
 • podatke o delavcu (ime, priimek, EMŠO, matična in davčna številka, prebivališče, državljanstvo, invalidnost,  idr.),
 • podatke o (morebitnem) delovnem dovoljenju delavca (velja le za tujce: vrsta, številka, trajanje delovnega dovoljenja, idr.),
 • podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum sklenitve, nastop dela, vrsta in razlog sklenitve pogodbe, idr.),
 • podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (datum in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi).

Evidenca o stroških dela

Evidenco o stroških dela je potrebno dopolnjevati mesečno in zajema:

 • Podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca (plača za tekoči mesec izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi),
 • podatke o drugih stroških dela (povračila stroškov v zvezi z delom, regres, idr.),
 • podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca (prispevki v breme delodajalca in prispevki v breme zavarovanca).

Evidenca o izrabi delovnega časa

Evidenca o izrabi delovnega časa se vodi predvsem z namenom pridobitev podatkov za obračun plače in zajema: podatke o številu ur, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, idr.

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Vse podatke podrobno našteva Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, vodenje podatkov v praksi pa dandanes po večini zajemajo različni računalniški programi za vodenje kadrovskih evidenc in obračun plač, ki so sicer plačljivi, vendar priročni, saj nam prihranijo veliko časa.

Kljub temu, da Zakon omenja, da je treba omenjene podatke voditi v času, ko je delavec zaposlen, pa so osebni podatki zajeti tudi v dokumentih, ki jih je potrebno pridobiti oziroma skleniti s sodelavci, nekatere od njih pa hraniti tudi trajno. Priporočljivo je, da ima vsak sodelavec tako imenovano PERSONALNO MAPO, v katero lahko vlagamo vso dokumentacijo, povezano z delavcem. Dokumenti, ki jih moramo imeti in tudi hraniti trajno pa so:

 • pogodba o zaposlitvi,
 • obrazec PD (potreba po delavcu – priporočljivo, vendar ne nujna trajna hramba),
 • prijava v zavarovanje – obrazec M1 (morebitne spremembe podatkov na obrazcu M3, morebitna prijava družinskih članov na obrazcu MDČ, po prenehanju pa tudi odjavni obrazec M2),
 • zdravniško spričevalo,
 • morebitne odločbe invalidskih komisij ipd.,
 • morebitne odpovedi s strani delavca ali delodajalca.

Glede na zgornje zahteve ki so predpisane v zakonu v Ur.l.št. 40/06, predlagamo uporabo kadrovskega informacijskega sistema ZOHO People.

PREIZKUSI ZOHO PEOPLE